คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsพรเทพ, คณาสุข
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต จากสถานประกอบการที่บัณฑิตเข้าทำงานจำนวน 176 คน และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก525.76 KB
บรรณานุกรม200.91 KB
บทที่5324.21 KB
บทที่41.99 MB
บทที่3207.59 KB
บทที่21.55 MB
บทที่1227.09 KB
สารบัญ217.2 KB
บทคัดย่อ136.86 KB
หน้าปก87.03 KB