แนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleแนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsณรงค์, โตแหยม
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพการจัดการการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกาษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บรหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 190 คน ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อำนวยการกองกลางศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการสถานศึกษา ประธารคณะกรรมการสถานศึกษาและ รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา จำนวน 15 คน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก503.93 KB
บรรณานุกรม186.57 KB
บทที่5653.37 KB
บทที่4573.34 KB
บทที่3207.83 KB
บทที่21.97 MB
บทที่1237.23 KB
สารบัญ126.23 KB
บทคัดย่อ152.86 KB
หน้าปก83.75 KB