การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกับไม่ใช้เทคนิคกราฟิก

Primary tabs

Titleการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกับไม่ใช้เทคนิคกราฟิก
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsณรรฐวรรณ, หนูเผือก
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกาาปีที่ 2 ที่ได้รับากรสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกับไม่ใช้เทคนิคกราฟิก กลุ่มตัวได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกและกลุ่มควบคุม 1ห้องเรียน ได้รับการสอนโดยไม่ใช้เทคนิคผังกราฟิก ซึ่งผู้วิจัยทำการสอนเองทั้งสองกลุ่ม ใช้เวลาในการสอนแต่ละกลุ่มวันละ 2 ชม. เป็นเวลา 6 สัปดาห์เท่ากันใช้แบบแผนการวิจัยแบบ control group posttest only design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก แผนการสอนโดยไม่ใช้แังกราฟิ และแบบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยวิ้คราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติแบบที (t-test)

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก2.63 MB
บรรณานุกรม221.13 KB
บทที่5263.42 KB
บทที่4109.31 KB
บทที่3427.68 KB
บทที่21.14 MB
บทที่1265.81 KB
สารบัญ142.88 KB
บทคัดย่อ140.64 KB
หน้าปก86.57 KB