การศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย

Primary tabs

Title การศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsปัญญา, อยู่ป้อม
Academic Department มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย จำแนกผลตามการประเมินรอบที่สอง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2 จำนวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ชุด คือแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประเมินนอกรอบที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ในภาพรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก 2. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่สอง จำแนกตามผลการประเมิน 2.1 สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีผลการดำเนินในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2.2 สถานที่ไม่ได้รับการับรองมาตรฐานการศึกษา มีผลการดำเนินในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
บทคัดย่อ135.41 KB
ภาคผนวก682.31 KB
บรรณานุกรม130.31 KB
บทที่ 1294.12 KB
บทที่ 21.62 MB
บทที่ 3136.26 KB
บทที่ 4840.41 KB
บทที่ 5427.28 KB
สารบัญ198.57 KB
หน้าปก85.98 KB