การศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

Primary tabs

Titleการศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsอ๊อด, สมพะมิตร
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป จำแนกตามตำแหน่งงาน ขนาดของโรงเรียน และเขตที่ตั้งของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครู ในโรงเรียนที่เป็นตัวแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ t-testและทดสอบ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1. หารบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป มีระดับการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน 2. ผู้บริหารและครูมีความคิดต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่าง 3. โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกัน 4. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตที่ตั้งของโรงเรียนต่างกันมีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกัน

Citation Key276
ไฟล์แนบ: