การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนเรียนร่วมที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกำแพงเพชร

Primary tabs

Titleการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนเรียนร่วมที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsอมรรัตน์, ด้วงทรัพย์
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนเรียนร่วม ในจังหวัดกำแพงเพชร (2) สังเคราะห์แนวทางการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนเรียนร่วม ในจังหวัดกำแพงเพชร (3) ประเมินแนวทางการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนเรียนร่วม ในจังหวัดกำแพงเพชรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหาร และครูโรงเรียนเรียนร่วม ในจังหวัด กำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2550 จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการดำเนินงานวิชาการโรงเรียนเรียนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content Analysis) และนำเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการ มีดังนี้ บุคลากร บุคลากรมีความตระหนักและยอมรับในความต้องการพิเศษของนักเรียนแต่ละคน แต่บุคลากรส่วนหนึ่งไม่มีความรู้ ตลอดจนภาระงานของครูมีมาก อีกทั้งกระบวนการนิเทศยังไม่มีระบบที่ชัดเจนจึงทำให้เกิดความยุ่งยาก ด้านงบประมาณและบริการสนับสนุนพบว่า โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็น2ส่วนคือ งบประมาณอุดหนุน และงบประมาณสนับสนุนสื่อ ปัญหาที่พบคือ งบประมาณไม่เพียงพอ การใช้งบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ด้านรูปแบบการดำเนินงานวิชาการ พบว่า มีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะของการจัดการเรียนร่วม เพียงร้อยละ 45 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านการวัดผลประเมินผล มีการวัดผลประเมินผล 2 รูปแบบ นั่นคือ วัดผลปกติ และวัดผลแยกจากนักเรียนปกติ ทั้งนี้ทุกโรงเรียน ดำเนินการวัดผลโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 2. แนวทางการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนเรียนร่วม มีดังนี้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูทุกคนในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดเรียนร่วม ชี้แจ้งนโยบาย แนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความร่วมมือควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม หรือมีโครงการของบประมาณมาจากหน่วยงานภายนอก ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนเรียนร่วม ควรจัดหาเอกสาร หรือแนวทางที่มีความชัดเจนในการจัดทำหลักสูตรและการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ควรปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อรองรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การวัดผลประเมินผล ควรมุ่งประเมินที่ความสามารถที่แท้จริงของเด็ก บูรณาการทักษะหลายๆด้านเพื่อให้งานของนักเรียนประสบผลสำเร็จ

Citation Key277
ไฟล์แนบ: