การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงปีการศึกษา 2543 - 2548

Primary tabs

Titleการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงปีการศึกษา 2543 - 2548
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsเสกสรรณ์, ศรีสวัสดิ์
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ช่วงปีการศึกษา 2543 – 2548 จำแนกตามหน่วยงาน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลโยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านคุณลักษณะของบัณฑิตมากที่สุด ภาคเอกชนพึงพอใจบัณฑิตด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านคุณลักษณะของบัณฑิตมากที่สุด 3)ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตด้านทักษะในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ บัณฑิตมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตด้านทักษะในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือควรมีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ ส่วนด้านความรู้ทางวิชาการ บัณฑิตควรมีความรู้ทางการใช้ภาษาต่างประเทศและด้านคุณลักษณะของบัณฑิต บัรฑิตควรได้รับการฝึกแสดงความคิดเห็นต่อที่ชุมชน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
บทคัดย่อ484.81 KB
ภาคผนวก632.47 KB
บรรณานุกรม716.78 KB
บทที่11.07 MB
บทที่25.56 MB
บทที่3630.44 KB
บทที่41.82 MB
บทที่5945.06 KB
สารบัญ552 KB
หน้าปก356.61 KB