การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsอารีย์, เสนาชัย
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาระดับความสุขในการเรียน เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ที่เรียนเรื่อง ชีวิตสัตว์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความสุขในการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(X)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และสถิติที่ใช้ในการทดลองสมมติฐาน คือค่าที(t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 7 หน่วยเรื่อง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.78/85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3.ระดับความสุขในการเรียนของนักเรียนใช้ชุดกิจกรรมเรื่องชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก

Citation Key281
ไฟล์แนบ: