การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตร์แวร์ที่มีคุณภาพของหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleการพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตร์แวร์ที่มีคุณภาพของหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsวิมล, ทองดอนกลิ้ง
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ที่มีคุณภาพของบ้านหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ดินบ้านหนองอ้อ ควอซต์และเฟลด์สปาร์ จำนวน 45 ตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงด้วยตารางสามเหลี่ยมอย่างมีระบบโดยทำการเผาทดลองที่อุณหภูมิ1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชันและบรรยากาศศรีดักชัน นำมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพทั้งก่อนเผาและหลังเผา และเปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ผลการวิจัยพบว่า สูตรผสมที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ในบรรยากาศออกซิเดชันได้แก่สูตรส่วนผสมที่มี ดินบ้านหนองอ้อ้อยู่ในช่วงร้อยละ50-75ควอซต์อยู่ในช่วงร้อยละ 5-30 และเฟลด์สปาร์ อยู่ในช่วงร้อยละ 15-45 และในบรรยากาศศรีดักชัน พบว่าเนื้อดินที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ เนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่มีดินหนองอ้ออยู่ในร้อยละ 50-75 ควอซต์อยู่ในช่วงร้อยละ 5-35 และเฟลด์สปาอยู่ในช่วงร้อยละ 15-30 และเนื้อดินสามารถทนความร้อนในระดับอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสได้

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
บทคัดย่อ122.43 KB
ภาคผนวก710.81 KB
บรรณานุกรม174.33 KB
บทที่1233.67 KB
บทที่21.57 MB
บทที่3413.41 KB
บทที่4245.89 KB
บทที่5439.99 KB
สารบัญ137.65 KB
หน้าปก84.42 KB