ความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsสำเภา, สันติพร้อมวงศ์
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้ดูแลในการดูผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยแบ่งขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคมของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุ และบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ประชากรที่ใช้เลือกแบบเจาะจง โดยเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการดำเนินงานวิจับ 19 ชุมชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 263 คน โดยใช้การสุมแบบตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาระดับความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 232 คนโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากร จำนวน 589 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ใช้วิธีการสอบถามความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านหลักสูตร ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการผลิตและเทคโนโลยีทางการศึกษาทางการศึกษา และด้านการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา และด้านการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จ ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาตนเองทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อจัดลำดับของความต้องการแต่ละด้านพบว่ามีความต้องการด้านการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุดรองลงมาคือด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินทางการศึกษา ด้านการวิจัยในชั้นเรียนและด้านการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงสุดต่างกันมีความต้องการไม่แตกต่างกันและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีความต้องการไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวิจัยในชั้นเรียน และการประเมินผลทางการศึกษา มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

Citation Key284
ไฟล์แนบ: