การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลากร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลากร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsณัฐนันท์, บุญธรรม
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 190 คน เคื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได่แก่ ค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนของประชาชน ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานบุคลากรสังกัด สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลกภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านการมีวินัย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านสวัสดิการ โดยผลการวิเคราห์รายด้านทุกด้านดังนี้ 1) ด้านการสรรหาบุลากร เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการกำหนดความต้องการกำลังคนในอนาคตไว้อย่างเปิดเผยและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีการกำหนดประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ต้องการ 2) ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเแลี่ยสูงสุด คือ บุลากรมรส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวิธีการ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 3) ด้านวินัย เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการให้ความรู้ทางด้านวินัยให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือสถานศึกษามีกระบวนการลงโทษบุคลากรตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ทางวินัยของราชการที่เหมาะสม 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการสำรวจความต้องการด้านการในการพัฒนาบุคลากร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ด้านสวัสดิการ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์แกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่กำหนดทุกท่าน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คื สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการเพื่อปรับปรุงการจัดสวัสดิการอย่างเป็นธรรม

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
บทคัดย่อ22.95 KB
ภาคผนวก255.47 KB
บรรณานุกรม23.56 KB
บทที่147.98 KB
บทที่2323.79 KB
บทที่373.62 KB
บทที่445.05 KB
บทที่539.56 KB
สารบัญ38.37 KB
หน้าปก13.07 KB