การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsธนาภัทร, รอบจังหวัด
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ จำนวน 73 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบเฉพาะเจาะจงและ โดยการเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมุล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผลการสึกษาพบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=4.13) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสุงสุด คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ(x̄=4.16) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ(x̄=3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก(x̄=4.16) 2) ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก(x̄=4.11) 3) ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก (x̄=3.87) และ 4) ด้านการ บริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก(x̄=3.82)

Citation Key292
ไฟล์แนบ: