การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Primary tabs

Titleการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsโชติกา, พรหมเทศ
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ใน 4 แบบ คือ ภาวะผู้แบบสั่งการ ภาวะผู้นำแบบขายความคิด ภาวะผู้นำแบบขายความคิด ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน ส่วนประสิทธิผลสถานศึกษา จำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในงานของครู ด้านคุณภาพการสอนของครู และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 133 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ จำนวน 79 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได่แก่ ค่าเฉลี่ย(x̄) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทั้ง 4 ด้านอยู่ใรระดับมาก ซึ่งภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2) ประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ด้านความพึงพอใจในงานของครูและด้านคุณภาพการสอนของครูอยู่ในรัดับมาก ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดีมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก และภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมกับความพึงพอใจในงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบอกสูงสุด อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และประเด็นสุดท้าย แนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สรุปได้ว่า ด้านแรกภาวะผู้นำแบบสั่งการผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการวางแผนการดำเนินงานให้เป็นระบบ ระบุระยะเวลาการปฏิบัติงานและกำหนดส่งงานที่แน่นอน ด้านที่สอน ภาวะผู้นำแบบขยายความคิด ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณในการทำงาน ด้านที่สาม ภาวะผุ้นำแบบมรส่วนร่วม ผู้บริหารต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู มีความจริงใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย และด้านสุดท้าย ภาวะผู้นำแบบมอบหมายงาน ต้องพิจารณาความดีความชอบให้กับครูที่ปฏิบัติได้ดีอย่างเสมอภาค มีความจริงใจ

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
บทคัดย่อ26.23 KB
ภาคผนวก399.6 KB
บรรณานุกรม40.03 KB
บทที่153.02 KB
บทที่2303.53 KB
บทที่375.38 KB
บทที่4163.77 KB
บทที่575.28 KB
สารบัญ23.75 KB
หน้าปก12.4 KB