การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม กรณีศึกษาตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม กรณีศึกษาตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsแพรชมพู, ประเสริฐ
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 2)ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและ 3) ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม กรณีศึกษาตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 357 คน และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 และเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 6 คน และประชาชนภายในตำบลวังจิก จำนวน 10 คน วิเคาระห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One-way ANOVA ส่วนการวิเคาระห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้รูปแบบการวิเคาระห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับปานกลาง โดยอาชีพ รายได้ และความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่ด่านกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย พบว่าประชาชนไม่ทราบข้อมูลหรือได้รับข่าวสารจากทางภาครัฐอย่างเพียงพอและถูกต้อง จึงทำให้เข้าไปมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยรวมทั้งการที่ประชาชนมีความรู้หรือหารศึกษาน้อยทำให้ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม พื้นที่ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ยังไม่ได้ผลดังที่ประชาชนคาดไว้

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
บทคัดย่อ19.25 KB
ภาคผนวก36.63 KB
บรรณานุกรม53.39 KB
บทที่149.25 KB
บทที่2154.56 KB
บทที่367.9 KB
บทที่474.17 KB
บทที่5151.59 KB
สารบัญ22.34 KB
หน้าปก12.51 KB