ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsอนันต์, ทองน้อย
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
UniversityPibulsongkram Rajabhat University. Academic Resource & Information Technology Center.
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการตลาด, การตัดสินใจ, ผู้ประกอบการธุรกิจ, พิษณุโลก, ส่วนประสมทางการตลาด, เครือข่ายโทรศัพท์, เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, เทศบาลนครพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามประเภทธุรกิจ 3 ประเภท คือธุรกิจการผลิต ธุรกิจการพาณิชย์ และธุรกิจการบริการ กำหนดจำนวนตามโควตา(Quota) 30 ราย ซึ่งได้มาจากการเลือกจากผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการดำเนินธุรกิจ ตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจละ 10 ราย ผลการวิจัยโดยสรุป พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ด้าน ของผู้ประกอบการธุรกิจทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนมาก ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ บริการหลักของระบบ ได้แก่ สัญญาณมีคุณภาพ มีช่องทางสัญญาณเพียงพอ เครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีการรับประกันคุณภาพ มีเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม 2) ปัจจัยด้านราคา คือ ค่าบริการรายเดือนถูกและเลือกได้ ไม่ต้องคิดอัตราค่าบริการต่อนาที เงื่อนไขการชำระค่าบริการยืดหยุ่นได้ และยุติธรรม มีการชดเชยกรณีสายหลุด 3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย คือ ทำเล ที่ตั้ง ศูนย์บริการ และหรือศูนย์ชำระค่าบริการ สะดวก หาง่าย มีศูนย์ชำระบริการ ศูนย์บริการลูกค้า จำนวนมาก 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ค่าบริการรายเดือนเหมาจ่าย มีโปรโมชั่นลดราคาค่าโทร มีการโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ สื่อแผ่นพับ สื่อป้าย และการใช้พนักงาน นากจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อเสนอแนะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจที่สำคัญด้านโปรโมชั่น คือโทรออกไม่จำกัดเวลา เงื่อนไขโปรโมชั่นต้องชัดเจน แจ้งเตือนก่อนหมดโปรโมชั่น และมีโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลาย ด้านเครือข่าย คือ พัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาช่องสัญญาณให้ควบคู่กับโปรโมชั่น ด้านระบบ คือ นำระบบ 3G มาใช้ทุกพื้นที่ และด้านอื่นๆ คือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าในการคิดค่าบริการ

Citation Key3
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon หน้าปก276.16 KB
PDF icon บทคัดย่อ146.66 KB