การศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3

Primary tabs

Title การศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsกันตา, กรึมสูงเนิน
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 334 คร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) และหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสานสนเทศในศตวรราที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้ที่มีประสบการณ์ในสังกัดสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาพิษณุโลก เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 7 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริการสถานศึกษาพบว่า ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2. แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาพิษณุโลก เขต 3 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ซอฟแวร์ การวัดและการประเมินผล การใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ซอฟแวร์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.2 จัดทำคู่มือการเลือกใช้คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้ตาม จัดหาเครื่องมือในการประเมินและมีแหล่งเรียนรู้ไว้ให้บริการ 2.3 จัดตั้งกลุ่มชมรมไว้แลดเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษา สนับสนุน หรือพัฒนา จัดทำสื่อต้นแบบ มีการพัฒนาผู้บริหารด้านการสร้างพัฒนาสื่อการสอน หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณมาให้โดยเฉพาะ และจัดระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก

Citation Key300