ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsอุทุมพร, ศตะกูรมะ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-23
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsความต้องการ, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลบ่อโพธิ์, ผู้สูงอายุ, สวัสดิการสังคม, อำเภอนครไทย
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมและเพื่อเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรถส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 848 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 272 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้การการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) และแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยถามความต้องการสวัสดิการสังคม 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสุขภาพอนามัย 2. ด้านการศึกษา 3.ด้านที่อยู่อาศัย 4.ด้านการมีงานทำ 5. ด้านความมั่นคงทางรายได้ 6. ด้านนันทนาการ และ 7.ด้านบริการสังคมทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ (T-Test) (Independent Simile T-Test) และ ค่า F-Test (One Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านการมีงานทำ มีรายได้และสวัสดิการแรงงานมากที่สุด ด้านอื่นๆ นั้นผู้สูงอายุมีความต้องการแรงงานมากที่สุด ด้านอื่นๆ นั้นผู้สูงอายุมีความต้องการระดับมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ และสถานภาพการสมรสต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก24.34 KB
บทคัดย่อ33.52 KB
สารบัญ38.28 KB
บทที่162.73 KB
บทที่2311.49 KB
บทที่342.93 KB
บทที่4149.16 KB
บทที่554.18 KB
บรรณานุกรม43.05 KB
ภาคผนวก241.42 KB