การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsวิษณุ, เพ็ชรแอน
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-22
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการศึกษาพฤติกรรม, จังหวัดพิษณุโลก, ผู้บริหาร, ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พฤติกรรมผู้นำ, อบต., อำเภอวังทอง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาแนวทางสร้างพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึงประสงค์ โดยศึกษาพฤติกรรมผู้นำ 3 ด้านคือ พฤติกรรมที่เน้นงาน พฤติกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของเคร็ชซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgam) จำนวน 178 คน โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน นำมาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสรุปผลเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพฤติกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลง และด้านพฤติกรรมที่เน้นงาน 2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงานและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหาร ที่แตกต่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. แนวทางสร้างพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึงประสงค์ คือ ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ การให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง และสร้างค่านิยมในหน่วยงานให้ผู้ร่วมงานต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน

Citation Key33
ไฟล์แนบ: