การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsมยุรี, กมลวรเดช
Degree ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Thesis Typeวิทยานิพนธ์
Abstract

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณของคณะครุศาสตร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคและความต้องการระบบการดำเนินงานด้านการบริหาร งบประมาณ และนำเสนอรูปแบบในการบริหารงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ จำนวน 6 คน และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเอง และจากการศึกษาเอกสารการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการจำแนกประเภท เปรียบเทียบ และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลจากการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาระบบการทำงานของการบริหารงบประมาณ 1.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม พบว่า สภาพปัจจุบันในการดำเนินงานด้านการบริหาร งบประมาณ มีความล่าช้าเพราะเป็นการทำงานด้วยมือและเป็นระบบการใช้กระดาษ 1.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ พบว่า คณะครุศาสตร์จำเป็นต้องมีระบบการทำงานที่ สนับสนุนการดำเนินงานใน 3 ส่วน คือ การจัดระบบข้อมูลงบประมาณรายจ่าย การตัดยอดงบประมาณ และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2. ผลการออกแบบระบบ ระบบงานที่ได้ประกอบด้วย 3 ส่วนงานหลัก คือ การจัดระบบข้อมูลงบประมาณรายจ่าย การตัดยอดงบประมาณ และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส่วนในด้านการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนาโดยใช้วิธีจากบนลงล่าง 3. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เมื่อนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบแล้วจึงดำเนินการสร้างโปรแกรม จากนั้นทำการทดสอบโปรแกรมโดยการนำข้อมูลเข้าระบบ และทำการตรวจสอบหาประสิทธิภาพของโปรแกรมในขั้นต้น และทำการปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ และได้ทดสอบการใช้งานกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสาสมารถใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องดำเนินการอบรม เพียงอ่านคู่มือก็สามารถใช้โปรแกรมได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับผิดชอบงานทางด้านนี้ ยังต้องมีการให้คำแนะนำในการใช้โปรแกรมเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง เหมาะสม 4. แนวทางการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณลงสู่การปฏิบัติ โดยเสนอให้มีขั้นตอนการทำงาน 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1) มีการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณคณะ ครุศาสตร์ ด้วยวิธีการติดตั้งระบบแบบคู่ขนาน คือการดำเนินการระบบเก่ากับระบบใหม่ขนานกันไป 2) การเตรียมข้อมูลเข้าระบบ โดยการรวบรวมข้อมูลใหม่ เพื่อป้อนเข้าระบบ 3) ดำเนินการอบรมผู้ เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบและรู้จัดการใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ทำการประเมินผลระบบเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป

Citation Key330
ไฟล์แนบ: