การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleการศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsสุทธิพงษ์, เพ็งพี
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degree ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์
Keywordsการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract

การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของบุคลากรในองค์กานบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัย ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคืการบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัย จำแนกตามวุฒนิการศึกษาของบุคลากร และระดับชั้นองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์ การบริหารส่วนตำบลจำนวน 308 คน เครื่องมือที่ใช้ในกาวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า F- test ผลการวิจัยพบว่า 1. ศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัย ด้านงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง 2. ศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัย ด้านวิชาการทั้งในภาพรวมและเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง 3. ศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัยด้านบุคลากรทั้งในภาพรวม และเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง 4. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัย โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาของบุคลากรพบว่าสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน มีศักยภาพในการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัย ด้านงบประมาณโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 5. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัย โดยจำแนกตามระดับชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีระดับชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างกัน มีศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัยด้านงบประมาณโดยรวมแตกต่างกัน สำหรับในด้านวิชาการพบวาสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในองคืการบริหารส่วนตำบล ที่มีระดับชั้นองค์การบริหารส่วนตำบลต่างกัน มีศักยภาพในการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัย ด้านวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการหาวิทยากรและแหล่งการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน แตกต่างกันด้านบุคลากรพบว่าสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริการส่วนตำบล ที่มีระดับชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างกัน มีศักยภาพในการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุโขทัย ด้านบุคลากรโดยรวมไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก45.4 KB
บทคัดย่อ124.44 KB
สารบัญ198.88 KB
บทที่1165.69 KB
บทที่22.25 MB
บทที่3214.53 KB
บทที่41.01 MB
บทที่5198.74 KB
บรรณานุกรม156.83 KB
ภาคผนวก300.35 KB