การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsนิติดล, สิงห์เวียง
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-22
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, จังหวัดพิษณุโลก, บุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก, ภาวะผู้นำ, เชิงกลยุทธ์, เชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลถึงการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากร และเพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคำนวณโดยใช้ตาราง เครซีและมอร์แกน ที่จำนวน 286 คน โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก สำหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุกคือ ด้านการกำหนดทิศทาง และรองลงมาตามลำดับ คือ ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและจริงใจ ด้านการสื่อสาร ด้านการมองโอกาสมากกว่าปัญหา ด้านการมีวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ 2.ปัจจัยที่มีผลต่อการมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 7 ด้าน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งสายงาน หน่วยงานที่สังกัด และระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีผลต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากร ส่วนด้านอายุพบว่า ไม่มีผลต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 3. แนวทางในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างได้ให้ระดับความคิดเห็น ดังนี้คือ ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตรทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ที่เน้นความรวดเร็วในการบริการประชาชนให้กับบุคลากรในเทศบาลพิษณุโลก รวมทั้งต้องทำการปรับปรุงระบบทางการบริหารงานราชการให้มีความทันสมัย และควรจัดให้มีรางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม อีกทั้งจะต้องส่งเสริมความรู้เพื่อเพิ่มทักษะ วิชาชีพ ศีลธรรม จริยธรรม หรือการคลองตน ครองคน ครองงาน ให้เหมาะสม และจัดให้มีโครงการพาบุคลากรไปศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงงานดีเด่นในเรื่องการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้กับบุคลากรในเทศบาลนครพิษณุโลก

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf18.1 KB
บทคัดย่อ29.92 KB
สารบัญ61.03 KB
บทที่165.99 KB
บทที่2425.94 KB
บทที่334.3 KB
บทที่4236.92 KB
บทที่5130.84 KB
บรรณานุกรม38.79 KB
ภาคผนวก157.51 KB