ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก

Primary tabs

Titleารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsแก้วแสนสาย, มณีรัตน์
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Degree ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, ปริญญาโท
Date Published2551-05-18
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsเด็ก, โรงพยาบาลรัตนเวช
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช (เด็ก) พิษณุโลก และนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ การดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้รับบริการซึ่งมารับบริการตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 จำนวน 209 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่า t-test ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอแนวทางพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า 1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้และผู้รับบริการที่เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ที่มีต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก ทั้ง 6 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายกุมารแพทย์ และฝ่ายสนับสนุน พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง 2 กลุ่มในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง 2 กลุ่มที่มีต่อพฟติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 ฝ่าย พบว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเภสัชกรรม และฝ่ายพยาบาล ในภาพรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ด้านฝ่ายกุมารแพทย์และฝ่ายสนับสนุนบริการ พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 3.แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก)พิษณุโลก ควรมีแนวทางการพัฒนา คือ ควรมีกรจัดอบรมการพัฒนาพฤติกรรมเชิงรุกในองค์กร ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ แพทย์นอกเวลา (part time) และเจ้าหน้าที่ประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วย เพื่อจะได้นำผลที่ได้มาพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก34.39 KB
บทคัดย่อ80.78 KB
สารบัญ98.43 KB
บทที่1264.75 KB
บทที่2915.31 KB
บทที่3146.25 KB
บทที่4919.96 KB
บทที่5234.08 KB
ภาคผนวก268.32 KB
บรรณานุกรม51.25 KB