การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsมันตะสูตร, ไพบูลย์
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญาโท
Date Published2551-05-18
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsผู้บริหารสถานที่ศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 12 มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชึ้นปฐมวัยถึงช่วงชั้นที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ให้เลือกสภาพที่เป็นปัญหาจากมาสุดลงมา และปลายเปิดให้ระบุสาเหตุของปัญหา และเพิ่มการสัมภาษณ์ซำ เพื่อการตรวจสอบยืนยันสาเหตุของปัยหา การวิเคราะห์ข้อมุลใช้วิธีเรียงลำดับโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีปัยหาในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอันดับแรก ในเรื่องการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมจลอดจนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนารอบด้านของครู ผู้เรียนและชุมชนซึ่งสาเหตุมาจาก การไม่เห็นความสำคัยของงานวิชาการและไม่มีความสามารถ ในการสร้างผลงานทางวิชาการ ปัยหาอันดับสองในเรื่อง ผู้บริหารใช้อำนาจสั่งการให้ปฏิบัติตามแผน ซึ่งสาเหตุมาจาก ผู้บริหารเป็นผู้สั่งการมากกว่าทำงานเป็นทีมขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลที่ถาวร ปัญหาอันดับสามในเรื่อง การร่วมกันเผยแพร่การใช้นวัตกรรมการบริหารทที่ได้ผลแล้วด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งสาเหตุมาจาก ขาดบุคลากรชำนาญการเฉพาะเรื่องการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และผู้บริหารขาดความรุ้ความเข้าใจและเลือกการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก36.03 KB
บทคัดย่อ83.68 KB
สารบัญ109.32 KB
บทที่1249.17 KB
บทที่21.3 MB
บทที่372.78 KB
บทที่4690.36 KB
บทที่5400.91 KB
ภาคผนวก950.25 KB
บรรณานุกรม103.39 KB