การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsกนกรัตน์, วีระกุล
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2546-06-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
Cityพิษณุโลก.
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsครู, โรงเรียนประถม
Abstract

การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน จำแนกตามตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและขนาดของโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5,488 คน ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้ตัวอย่างจำนวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกที่มีตำแหน่งงานต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4. ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5. ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่สังกัดโรงเรียนขนาดต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการนิเทศการศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Citation Key367
ไฟล์แนบ: