การศึกษาทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชน

Primary tabs

Titleการศึกษาทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชน
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsวีระกุล, ธงชัย
Degree ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์
Keywordsการพัฒนาศักยภาพ, การศึกษาของชุมชน, การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract

การศึกษาทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ใน 3 ด้านคือ 1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการศึกษา ได้แก่ ด้านการวางแผนการบริหาร ด้านการดำเนินงานตามแผนและด้านการประเมินผลการบริหาร 2. ด้านสนับสนุนเชิงเศรษฐกิจของชุมชน 3. ด้านสนับสนุนเชิงสังคมของชุมชน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2545 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 363 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)จำนวน 9 อำเภอ เครื่องมือที่ใช้ในกานวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 9 อำเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้วิธี (t-test) และค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาของชุมชนในภาพรวม ของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีลักษณะที่ตั้งโรงเรียนต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่สังกัดโรงเรียนขนาดต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Citation Key372