การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Primary tabs

Titleการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsกชกร, พิเดช
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการพัฒนาหลักสูตร, การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1.สร้างและหาคุณภาพหลักสุตรอบรม 2.ทดลองใช้หลักสูตรอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ได้มาจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยมีหน่วยการจับฉลากเป็นห้องเรียน ได้มา 1 ห้องเรียนจำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินคุณภาพ ของหลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จาการอบรม แบบวัดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการอบรม และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม ใช้แบบแผนวิจัยที่เป็นการวิจัยที่มีกลุ่มเดียวแต่มีการทดสอบวัดผลหลังเรียนเทียบเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนหลังเรียน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 และ การทดสอบด้วยค่าที (t-test dependent) ผลวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รวมมีคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม รองมาคือ ด้านแผนการฝึกอบรมและด้านคู่มือการฝึกอบรม
2. การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายฝึกอบรมด้วยหลักสูตรสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลังจากการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับดังนี้ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลิต

Citation Key377