บทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleบทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsคมกฤษ, พิมพิลา
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsคุณภาพชีวิต กองกำกับตำรวจตระเวชนชายแดน, บทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยและระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านลาดเรือ หลังจากได้รับการพัฒนาของกองกำกับการตำรวจตระเวนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชาติแดนบ้านลาดเรือของกองกำกับการตำรวจตระเวนที่31จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการกำหนดขนาดด้วยตารางสำเร็จรูปของ “Taro Yamane” ที่มีจำนวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน นำมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1.ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 5 ด้านพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านร่างกายและด้านเศรษฐกิจรองมามาตามลำดับ คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคมและด้านจิตใจ
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชาติแดนบ้านลาดเรือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหงหวัดพิษณุโลก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน ระดับเงินเดือน ไม่มีผลต่อบทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก
3.แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ พบว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือจะต้องมุ้งเน้นในการพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน นั่นคือ การพัฒนาทางด้านจิตใจ ที่ควบคู่ไปกับด้านร่างกายและด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสังคม

Citation Key379