การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsชนะจิต, คำแผง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน, นักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย, ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ โดยขั้นตอนที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 252 คน ขั้นตอนที่2 จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระบบมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.แนวทางพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมาร่วมกันคิดนโยบายการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกันวางแผนในการตั้งชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 2.สถานศึกษาต้องบุคลากรทุกคนร่วมกันแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น มีเวทีเปิดโอกาสให้นักเรียนมือกันแสดงศักยภาพในการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3. สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหาด้วยตนเองสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคคล การจัดการ วัสดุ รวมถึงงบประมาณ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในกระบวนการทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.สถานศึกษาต้องให้บุคลากรมีส่วนร่วมกันวางแผน จัดทำเกณฑ์การประเมินโดยให้ตัวแทนนักเรียนองค์การประเมินโดยให้ตัวแทนนักเรียนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในสถานศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสถานศึกษาและด้านพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีมาตราสู่สากล มี4 ขั้นตอน ดังนี้ 1สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกนักเรียนร่วมกันวางแผนคิดนโยบายไว้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักเรียน นักศึกษาวางแผนจัดตั้งชมรมภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานั้น และสถานศึกษาต้องร่วมกันคิดวางแผนการจัดทำ MOU กับสถานศึกษาในอาเซียนเพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับครูต่างชาติเจ้าของภาษามาสอนนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2.สถานศึกษาต้องร่วมกันทำแผนงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาโดยการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาโดยการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาโดยการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันทำกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรมไปในทางเดียวกัน 3.สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกร่วมกันแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงแก้ไขนโยบายเพื่อยึดใช้เป็นแผนงานจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักเรียนด้านภาษา ส่งเสริมการใช้ภาษาให้ครูทุกแผนกวิชาและบุคลากรทุกฝ่ายเข้ารับอบรมภาษาประสานงานความร่วมมือแก้ปัญหาจากการกิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 4.สถานศึกษาต้องร่วมกันจัดทำเกณฑ์การประเมินโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเขียนเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีเข้ามามีส่วนร่วมในการในการประเมินผลการจัดกิจกรรมนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงขบวนการทำกิจกรรมด้านมาตราฐานสากล

Citation Key380