ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsชิดชนก, ชอบสุข
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร
Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการซื้อบ้านจัดสรรของผู้จัดสรร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามระดับราคาบ้านและประเภท ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ซื้อบ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 17 โครงการ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 281 คน ได้มามาโดยการสุ่มด้วยวิธีแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยโดยสรุป พบว่า
1.ปัญหาที่เกิดจากการซื้อบ้านจัดสรรของผู้ซื้อบ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า ปัญหาที่เกิดก่อนการเข้าอยู่อาศัยของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับ ได้แก่ 1) ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเอกสารโฆษณา2)ผู้ขายหรือโครงการใช้วัสดุที่นำมาสร้างบ้านไม่มีคุณภาพ 3) ผู้ขายหรือโครงการก่อสร้างสร้างบ้านไม่เรียบร้อย ส่วนปัญหาที่เกิดหลังการเข้าอยู่อาศัยของผู้อาศัยผู้ซื้อบ้านจัดสรรภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับ ได้แก่ 1.ผู้ขายหรือโครงการไม่จัดระบบรักษาความปลอดภัยตามสัญญา 2.ผู้ขายหรือโครงการไม่ดูแลระบบสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณูปโภคขาดมาตรฐาน 3.ผู้ขายหรือโครงการไม่สร้างสาธารณูปโภคตามสัญญา
2.ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรรที่เกิดก่อนการเข้าอยู่อาศัยและปัญหาที่เกิดหลังเข้าการเข้าอยู่อาศัย จำแนกตามระดับราคาบ้านจัดสรร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา ตามระดับราคาบ้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงบ้านจัดสรรที่ระดับราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3 ล้านบาท ที่มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
3.ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรรที่เกิดก่อนการเข้าอยู่อาศัยและปัญหาที่เกิดหลังการเข้าอาศัย จำแนกตามประเภทบ้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงประเภทบ้านเดี่ยวที่มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

Citation Key382