ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากคมนาคมและขนส่ง : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากคมนาคมและขนส่ง : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsณัชนพ, จันทร์สุข
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการให้บริการ, ด้านภัยจากคมนาคมและขนส่ง, ทัศนคติ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 2.เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัย ด้านภัยจากการคมนาคมและขนส่ง และ 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงาน ป้องกันสาธารณภัย ด้านภัยจากการคมนาคมและขนส่ง กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการกำหนดขนาดด้วยตารางสำเร็จรูป ของ Taro Yamane ที่จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนานำมาแจกแจงถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตราและใช้เชิงอนุมาน โดยใช้การทดสอบค่าที T-test สถิติ F-test ผลวิจัยพบว่า
1. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากการคมนาคมและขนส่ง กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากรกู้ภัย และการติดต่อสื่อสาร และด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์กู้ภัย
2. เปรียบเทียบทัศนคติของประชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากการคมนาคมและขนส่ง กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา มีผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากการคมนาคมและขนส่ง ส่วนอาชีพไม่มีผลต่อทัศนคติของประชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านภัยจากการคมนาคมและขนส่ง กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. ทัศนคติของประชาชนต่อปัญหา อุปสรรค ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สำนักงานจะต้องตระหนักและใส่ใจนั่นคือ การมุ่งเน้นที่ด้านบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนา และฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เนื่องด้วยปัจจุบันด้านการคมนาคมและขนส่งถือว่าเป็นภัยที่ประสบและเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง การหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงถือเป็นหน้าที่ที่ทางสำนักงานจะต้องเร่งปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งด้านยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ ด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจนด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งทางสำนักงานควรมีการประสานงานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันโดยยึดเป้าหมายของความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเป็นหลัก

ไฟล์แนบ: