ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41

Primary tabs

Titleความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsธัญณัช, สีขาว
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้, ประสิทธิผลของโรงเรียน, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์กรการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จำนวน 280 คน เครื่อง มือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 และ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันอยู่ในระดับมาก โดยด้านความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์มางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร
งานในโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r-0.839)

ไฟล์แนบ: