คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsประทุม, จันทร์นิเวศน์
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหาร, การศึกษาชั้นประถม, ผู้บริหารโรงเรียน
Abstract

การวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 204 คน ครูผู้สอน จำนวน 312 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t – test และ F – test ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีทรรศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน ด้านความเป็นผู้นำ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านบทบาทหน้าที่ ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน พบว่า ด้านความเป็นผู้นำ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านบทบาทและหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน 3. ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก กับ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง มีทรรศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน ด้านความเป็นผู้นำ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก กับ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง และผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก กับ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่ มีทรรศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน ด้านความรู้ความสามารถ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านบทบาทและหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก75.41 KB
บทคัดย่อ164.79 KB
สารบัญ115.13 KB
บทที่ 1225.11 KB
บทที่ 2638.29 KB
บทที่ 3236.11 KB
บทที่ 4432.63 KB
บทที่ 5238.29 KB
บรรณานุกรม85.14 KB
ภาคผนวก174.1 KB