การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsปาริชาติ, ศรล้อม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของการทอผ้าไหมแพรวาตามความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3. เพื่อศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น “ การทอผ้าไหมแพรวา ” ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จำแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรระดับชาติ ด้านประโยชน์ต่อผู้เรียนและชุมชน ด้านเนื้อหาการเรียนการสอนและด้านวิธีการสอน วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนชาวบ้านโพนที่มีอาชีพทอผ้าไหมแพรวา ในชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 33 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจำนวน 30 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสำรวจ ผสมผสานระหว่าง Rating Scale และแบบเลือกตอบ ข้อคำถามครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านสภาพทั่วไปและปัญหาการทอผ้าไหมแพรวา ด้านสภาพทั่วไปและปัญหาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาและด้านความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น “ การทอผ้าไหมแพรวา ” สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่าสภาพทั่วไป และปัญหาของการทอผ้าไหมแพรวาของผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหมแพรวา พบว่า การทอผ้าไหมแพรวาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชุมชนได้เป็นอย่างดีมีรายได้ระหว่าง 8,000 – 50,000 บาทต่อครอบครัวซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่วนปัญหาการทอผ้าไหมแพรวา คือขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านสถานภาพทั่วไปและปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ปัญหาที่พบในการจัดหลักสูตรท้องถิ่น คือ สภาพปัญหาโรงเรียนส่งเสริมให้มีอิสระให้ผู้เรียนมีอิสระให้ผู้เรียนมีรายได้โดยการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนมากมากกว่าด้านอื่น ๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น “ การทอผ้าไหมแพรวา ” อยู่ในระดับมาก และให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อต้องการเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการประกอบอาชีพในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของชุมชน บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทอผ้าไหมแพรวา วิธีการสอนที่เหมาะสม สมควรให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและศึกษาจากสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่นของตนเอง

Short Titleการท่อผ้า, หลักสูตร, การศึกษาและการสอน
Citation Key391
ไฟล์แนบ: