พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหารในทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือ

Primary tabs

Titleพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหารในทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือ
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsมนรัตน์, กมลพัฒนะ
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsทัศนคติ, ผู้บริหารโรงเรียน, พฤติกรรม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหารในทัศนะของอาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ จำนวน 246 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าวัดพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหาร สังกัดกรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ในด้านการครองตน ด้านการครองคน และด้านการครองงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ทดสอบ t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือเกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหาร 3 ด้าน คือด้านการครองตน ด้านการครองงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการครองคนอยู่ในระดับปานกลาง 2. ทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือที่มีต่อพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหารทั้ง 3 ด้าน โดยจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา คณะวิชา และประสบการณ์ทางการสอน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก68.44 KB
บทคัดย่อ238.87 KB
สารบัญ158.46 KB
บทที่ 1314.3 KB
บทที่ 2383.8 KB
บทที่ 373.49 KB
บทที่ 4384.09 KB
บทที่ 5173.92 KB
บรรณานุกรม75.42 KB
ภาคผนวก372.3 KB