ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในด้านการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในด้านการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsมนัส, จุติพรประสิทธิ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหาร, การศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในด้านการบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ใน 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกิจการนักเรียน ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านอาคารสถานที่และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนที่ชนะการประกวดโรงเรียนดีเด่น ระดับกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2541 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 154 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpssive random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ration scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก คือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน ด้าน บุคลาการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การบริหารโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในด้านการบริหารโรงเรียน

Citation Key393
ไฟล์แนบ: