คุณลักษณะของครูตามที่ชุมชนคาดหวัง ในเขตบริการโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleคุณลักษณะของครูตามที่ชุมชนคาดหวัง ในเขตบริการโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsสุภัค, บุญเฮ้า
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsครู, ทัศนคติ, พฤติกรรม
Abstract

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ที่อยู่ในเขตบริการโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่มีต่อครูและคุณลักษณะของครูตามที่ชุมชนคาดหวัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติทางวิชาชีพและด้านคุณสมบัติ ส่วนตัว 3. เปรียบเทียบคุณลักษณะของครูที่เป็นจริงกับที่คาดหวัง ตามความคิดเห็นของคนในชุมชน วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาคุณลักษณะของครู 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นคนในชุมชนที่อยู่ในเขตบริการโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้แก่ ผู้นำชุมชน 20 คน คณะกรรมการโรงเรียน 10 คน และผู้ปกครองนักเรียน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการลงภาคสนาม 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูด้านคุณสมบัติทางวิชาชีพและคุณสมบัติส่วนตัวจำนวน 60 ชุด 3. สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t – test) ผลการวิจัย 1. สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน 1.1 สภาพทั่วไปของชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านเนินพลวงเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2496 โดยอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน เริ่มเปิดสอนในระดับชั้น ป.1 – ป.4 ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายโชคชัย สัญชัยชาติ ซึ่งเป็นผู้บริหารคนที่ 5 ของสภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านเนินพลวง มีบุคลากรทั้งสิ้น 14 คน จำแนกได้ดังนี้ ครู จำนวน 13 คน นักการภารโรง 1 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 186 คน มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 11 ห้อง 1.2 สภาพทั่วไปของชุมชนที่อยู่ในเขตบริการ เป็นชุมชนขนาดเล็กในลักษณะสังคมชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีฐานะยากจน ปัญหาที่พบในชุมชนได้แก่ ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาผลผลิตตกต่ำ และปัญหาคนว่างงาน ปัจจุบันลักษณะสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเป็นสังคมอบอุ่นครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก แต่เดี๋ยวนี้สมาชิกในชุมชนจะเป็นเด็กและผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคนวัยหนุ่มสาวจะไปประกอบอาชีพยังต่างประเทศ ถึงหน้าเทศกาลต่าง ๆ จึงจะกลับมาเยี่ยมบ้าน การเดินทางระหว่างหมู่บ้านไปต่างอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านอำเภอ มีถนนลูกรังสายเล็กเชื่อมต่อระหว่างระหว่างหมู่บ้าน การเดินทางที่สะดวกที่สุด คือ การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ รถโดยสารประจำทาง การเคลื่อนย้ายถิ่นของคนในชุมชนไม่ค่อยมี ศาสนาที่นับถือกันมากที่สุด คือ ศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภาษาส่วนใหญ่ไม่แตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่นที่พบทั่วไป ในเรื่องของการเคารพผู้อาวุโสยังมีมาก มีค่านิยมในการใช้จ่ายอย่างประหยัด ค่านิยมในการศึกษาต้องการให้บุตรได้รับการศึกษาเล่าเรียนสูงๆ เพื่อจะได้ทำงานสบาย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและโรงเรียนกับชุมชน เป็นไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความคิดเห็นของคนในชุนชมในเขตบริการโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่มีต่อคุณลักษณะของครู ทางด้านคุณสมบัติทางวิชาชีพและคุณสมบัติส่วนตัวที่เป็นจริงและที่คาดหวัง ดังนี้ 2. คุณสมบัติทางวิชาชีพ 2.1 ด้านคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เป็นจริง คนในชุมชนให้ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของครูที่เป็นโรงเรียนบ้านเนินพลวง โดยภาพรวมพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 2.2 ด้านคุณสมบัติส่วนตัวที่เป็นจริงคนในชุมชนให้ความคิดเห็นที่ที่มีต่อคุณลักษณะของครูที่คาดหวังของโรงเรียนบ้านเนินพลวง โดยภาพรวมและพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก 3. คุณสมบัติส่วนตัว 3.1 ด้านคุณสมบัติส่วนตัวที่เป็นจริงคนในชุมชนให้ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของครูที่เป็นจริงของโรงเรียนบ้านเนินพลวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ครูมีร่างกายสะอาด การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รูปทรงสีสัน มีความเหมาะสมกับความเป็นครู 3.2 ด้านคุณสมบัติส่วนตัวที่คาดหวัง คนในชุมชนให้ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของครูที่คาดหวังของโรงเรียนบ้านเนินพลวง โดยภาพรวมพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก 4. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของครูที่เป็นจริงกับที่คาดหวัง ด้านคุณสมบัติทางวิชาชีพและด้านคุณสมบัติส่วนตัวของครูโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตามความคิดเห็นของคนในชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านเนินพลวง สรุปได้ดังนี้ คนในชุมชนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูด้านคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เป็นจริงกับที่คาดหวัง โดยภาพรวมและรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คนในชุมชนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครู ด้านคุณสมบัติส่วนตัวที่เป็นจริงและที่คาดหวัง โดยภาพรวมละรายข้อที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้นครูมีร่างกายสะอาด การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รูปทรงสีสันที่มีความเหมาะสมกับความเป็นครูไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: