การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Primary tabs

Titleการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2554
Authorsอนุสรณ์, ประสารภักดิ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-05-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการบริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, สพฐ.พิษณุโลก เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2, แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการบริหารศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตาม ประสบการณ์บริหารสถานศึกษาและขนาดของโรงเรียน เก็บข้อมูลจากประชากร ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 125 คน โดยเครื่องมือใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Raring scale) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 125 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหาร ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 68 มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52 ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่ามีสภาพการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 2.การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตาม ประสบการณ์บริหารสถานศึกษาและขนาดของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีสภาพการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมและรายด้านจำแนกตามประสบการณ์บริหารสถานศึกษา ต่ำกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป อยู่ในระดับมาก และสภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีสภาพการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมและเป็นรายด้าน จำแนกตามขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก

Citation Key40
ไฟล์แนบ: