You are here

สืบค้นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsชัยอนันต์, มั่นคง
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกองทุนหมู่บ้าน, กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตพื้นที่บริหารของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จำแนกตามเพศ ระยะเวลาหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย จำนวน 331 คน ซึ่งได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของเครซี่และมอร์แกน และทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยอาศัยค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของชฟเฟ่ (Scheffe’Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตดังกล่าว ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2. บัณฑิตเพศชายและเพศหญิง บัณฑิตที่มีระยะเวลาหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่างกัน มีสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะที่เกิดขึ้น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน