คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsชูศักดิ์, พุทธเกษม
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหาร, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน รวม 549 คน เก็บข้อมูลได้เป็นผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 98.92 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน มีทรรศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความเป็นผู้นำ ด้านความรู้ความสามารถและด้านบทบาทหน้าที่ในระดับมาก การเปรียบเทียบทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ด้านความเป็นผู้นำ ด้านความรู้ความสามารถและด้านบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชนจากโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง มีทรรศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความเป็นผู้นำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีทรรศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรู้ความสามารถ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก77.99 KB
บทคัดย่อ136.67 KB
สารบัญ226.37 KB
บทที่ 1174.02 KB
บทที่ 2294.35 KB
บทที่ 381.49 KB
บทที่ 4415.89 KB
บทที่ 5139.26 KB
บรรณานุกรม72.93 KB
ภาคผนวก93.68 KB