ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsสถาพร, นิกร
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การเมืองและการปกครอง, พิษณุโลก, เทศบาลตำบล
Abstract

การวิจัย เรื่อง ความพร้อมในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบลใน จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาพื้นฐานของเทศบาลตำบลในจังหวัดพิษณุโลก ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารการจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านอาคารสถานที่ ตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้นำชุมชนและศึกษาแนวทางการพัฒนาความพร้อมในการจัดการขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบลในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบล เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา ปลัดเทศบาล ทั้ง 12 เทศบาลตำบล เทศบาลละ 2 คน รวมจำนวน 24 คน และผู้นำชุมชนที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการศึกษา ซึ่งได้แก่ เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา ปลัดเทศบาล ประธานชุมชน ครู ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เทศบาลละ 12 คน รวมจำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสำรวจเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาล ตำบลในจังหวัดพิษณุโลก ตามความคิดของผู้ปฏิบัติงาน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้นำในชุมชนเกี่ยวกับความพร้อมและความต้องการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาล และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านบริหารจัดการ 1.1 ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า ในภาพรวมยังไม่มีความพร้อม ส่วนเทศบาลตำบลป่าแดงและเทศบาลตำบลวงฆ้อง มีความพร้อมเพรียงกันในทุกเรื่อง 1.2 ผู้นำในชุมชนเห็นว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นเรื่องความพร้อมในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่มีความพร้อมในระดับมาก เกือบทุกเทศบาลมีความพร้อมในระดับปานกลาง ยกเว้นเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ที่มีความพร้อมในระดับมาก 2. ด้านบุคลากร 2.1 ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า ในภาพรวมยังไม่มีความพร้อมส่วนเทศบาลตำบลวงฆ้อง มีความพร้อมเพียงพอในทุกเรื่อง 2.2 ผู้นำชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นเรื่องบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาที่มีความพร้อมในระดับมาก ส่วนทุกเทศบาลมีความพร้อมในระดับปานกลาง 3. ด้านงบประมาณ 3.1 ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าในภาพรวมยังไม่มีความพร้อมส่วนเทศบาลตำบลวงฆ้องมีความพร้อมเพียงพอในทุกเรื่อง 3.2 ผู้นำชุมชนเห็นว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นเรื่องงบประมาณสนับสนุนเครื่องเขียน แบบเรียน และงบประมาณในการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน และทุกเทศบาลตำบลมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง 4. อาคารสถานที่ 4.1 ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า ในภาพรวมยังไม่มีความพร้อม ส่วนเทศบาลตำบลป่าแดงมีความพร้อมเพียงพอในทุกเรื่อง 4.2 ผู้นำชุมชนเห็นว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นเรื่องความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่สามารถใช้ในการจัดการศึกษาที่มีความพร้อมในระดับมาก 5. แนวทางการพัฒนาความพร้อมในการจัดการศึกษา ควรมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา การระดมความคิดเห็นจากประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นที่ดำเนินการอยู่เป็นผู้ดำเนินการ จัดให้มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรโดยวิธีรับโอนย้ายจากหน่วยงานอื่น พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามรถโดยส่งเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานและศึกษาต่อ จัดหางบประมาณตามสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นพร้อมจัดทำแผนโครงการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อที่ดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษาและวางผังการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม

Citation Key417
ไฟล์แนบ: