การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการ

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการ
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsอุไรวรรณ, พวงสมบัติ
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาขั้นประถม, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตร, โรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545 จำแนกตามหน้าที่รับผิดชอบผู้สอนแต่ละระดับชั้น และเขตพื้นที่การศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารศึกษา ครูวิชาการและผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 337 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffei’ Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545 ในภาพรวมพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการมีปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ผู้สอนในระดับชั้นต่างกันมีปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก57.31 KB
บทคัดย่อ148.03 KB
ส่ารบัญ127.89 KB
บทที่ 1169.56 KB
บทที่ 21.52 MB
บทที่ 391.05 KB
บทที่ 4679.09 KB
บทที่ 5208.54 KB
บรรณานุกรม107.61 KB
ภาคผนวก227.58 KB