การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsวรัญญา, กันสุข
Degreeรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsการดำรงชีพของผู้สูงอายุ, พฤติกรรมการใช้จ่าย, เบี้ยยังชีพ
Citation Key425