กระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

Primary tabs

Titleกระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsบุญธรรม, ผลนา
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-22
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeบทความ/Article
Keywordsการจัดการน้ำ, บ้านดอนโพ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า, สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการในการจัดการน้ำของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการอำนวยการ และด้านการควบคุม ประชากรที่ศึกษา คือ คณะกรรมการสหกรณ์ ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 13 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแบบลงข้อสรุป ผลการวิจัยโยสรุปได้ว่า สหกรณ์ผู้ใช้น้ำได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม และจัดคนดำเนินงานที่เหมาะสมกับงาน และมีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการวางแผน สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ได้ดำเนินการวางแผนล่วงหน้าในเรื่องการส่งน้ำ การระบายน้ำ การบำรุงรักษา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา และอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมอื่นๆ ที่พบได้แก่การมี พิธีกรรม ทำบานศรีเซ่นไหว้แม่ย่านางเครื่องสูบน้ำ เป็นประจำทุกปี ด้านการจัดองค์กร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำได้ดำเนินการจัดองค์กรสหกรณ์ อันประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน 13 คน ซึ่ง ได้มาจากการเลือกของสมาชิก มีตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายให้บริการสูบน้ำหรือหัวโขน และคณะกรรมการฝ่ายให้กู้ ด้านการอำนวยการ สหกรณ์ผู้ใช้ได้ดำเนินการด้านการอำนวยคือการติดต่อสื่อสารและการวินิจฉัยสั่งการทั้งในเวลาปกติและกรณีเมื่อเกิดปัญหา รูปแบบการสื่อสารส่วนมากเป็นแบบจากล่างขึ้นบน โยการเริ่มจากเกษตรกร กรณีมีปัญหา หัวหน้าโซน จะเป็นผู้ประสานงานถ้าเรื่องเล็กน้อย หัวหน้าโซน จะดำเนินการแก้ไขเอง ถ้าเป็นปัญหาใหญ่จะดำเนินการนำเสนิให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

Citation Key43
ไฟล์แนบ: