ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Primary tabs

Titleผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsบุญลอย, มูลน้อย
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการจัดการเรียนรู้, วงจรไฟฟ้า, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก725.36 KB
บทคัดย่อ1.29 MB
สารบัญ1.27 MB
บทที่1149.15 KB
บทที่2719.89 KB
บทที่3216.25 KB
บทที่4220.29 KB
บทที่5154.89 KB
บรรณานุกรม103.9 KB
ภาคผนวก9.95 MB