การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบล5ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าทอง อำเถอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบล5ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าทอง อำเถอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsสยามรัฐ, เพชรพรหม
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsกรณีศึกษา, การมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของประชาชน, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบล5ล้านบาท, มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่, ระดับตำบล, อำเภอเมือง, เทศบาลตำบลท่าทอง
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก402.84 KB
บทคัดย่อ364.79 KB
บทที่1857.98 KB
บทที่28.58 MB
บทที่3922 KB
บทที่48.47 MB
บทที่53.84 MB
บรรณานุกรม792.04 KB
ภาคผนวก2.82 MB