การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบล5ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าทอง อำเถอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบล5ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าทอง อำเถอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsสยามรัฐ, เพชรพรหม
Degreeรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsกรณีศึกษา, การมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของประชาชน, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบล5ล้านบาท, มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่, ระดับตำบล, อำเภอเมือง, เทศบาลตำบลท่าทอง
Citation Key439
ไฟล์แนบ: