การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsณรงค์, ศรีวัฒนกุล
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsการบริหารงานบุคคล, การศึกษา, จังหวัดอุตรดิตถ์, ปัญหาการบริหาร, โรงเรียนขยายโอกาส
ไฟล์แนบ: