การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsณรงค์, ศรีวัฒนกุล
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsการบริหารงานบุคคล, การศึกษา, จังหวัดอุตรดิตถ์, ปัญหาการบริหาร, โรงเรียนขยายโอกาส
Citation Key440
ไฟล์แนบ: