การศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsวันชัย, ฝึกหัด
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsตำรวจภูธร--พิษณุโลก