การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsฉัตรชนก, มิขันหมาก
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษา, การให้บริการประชาชน, คุณภาพการให้บริการ, จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานที่ดิน