การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Primary tabs

Titleการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsปิยธิดา, รอดซุง
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนากิจกรรม, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การส่งเสริมนิสัย, กิจกรรมส่งเสริมนิสัย, รักการอ่าน
Citation Key464