ปัจจัยพหุระดับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Primary tabs

Titleปัจจัยพหุระดับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsเพชรา, ชาญฟั่น
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดบรรยากาศ, การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์, ความสามารถในการให้เหตุผล, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ป.6, ปัจจัยพหุระดับ
Citation Key465